نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوریان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین کوهستانی غور در قلب افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: 

شرح مکان جغرافیایی:

سوریان غرض از این نام در شاهنامه حکام سرزمین کوهستانی غور در قلب کشور کنونی افغانستان است. این نام سه بار در چاپ مسکو و یک بار در تصحیح خالقی آمده است. اولین بار طی دو بیت از داستان جنگ هاماوران گوید چون کیکاووس به بربر رفت باخبر شد که افراسیاب به ایران حمله کرده و مدعی تصاحب بخشی از

این سرزمین شده است. در نتیجه

چو بشنید کاووس گفتار اوی                بیاراست لشکر به پیکار اوی

ز بربر بیامد سوی سوریان                   یکی لشکری بی کران و میان

به جنگش بیاراست افراسیاب               به گردون همی خاک برزد ز

اما خالقی بیت مربوط به سوریان را چنین ضبط کرده است

ز بربر بیامد سوی خوزیان                   یکی لشکری پیکر از رومیان

حال آن که ۷ نسخۀ خطی آقای خالقی به جای خوزیان سوریان داشته اند یک نسخه،سوزیان ۵ نسخه هم تازیان اما وی بر مبنای چند بیت بعد با تصحیح قیاسی خوزیان را برگزیده  است.

جوزجانی مؤلف طبقات ناصری که از میان غوریان برآمده و مستندترین اطلاعات را دربارۀ ایشان به دست داده، غوریان را اعقاب ضحاک دانسته و یادآور شده است که از ضحاک دو پسر به نامهای سام و سور ماندند و چون سور مهتر بود امیر شد. وی پس از آن نام دو تن از امیران تاریخی غور را برشمرده و سومین را امیر سوری بن محمد چهارمین را ملک محمد سوری و پنجمین را ابو علی بن محمد سوری معرفی کرده است. این دو سوری اخیر معاصر سلطان محمود غزنوی بوده و توسط وی دستگیر و اسیر شده اند بدان سبب عتبی و جرفادقانی شرح جدال سلطان محمود با آن دو را به طور مشروح نوشته اند. بنابراین سوریان خواندن غوریان توسط تدوین کنندگان داستانهای شاهنامه و نیز شاهنامۀ ابومنصوری امر نامتعارفی نبوده است.

قبلی «
بعدی »