نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روس

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور روسیه کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

روس در بعضی از تصحیحهای پیشین شاهنامه نام روس دو بار در متن آمده است که یکی از آنها نباید اصالت داشته باشد در پادشاهی بهرام گور شنگل هندی به بهرام گوید:

ز قنوج تا مرز ایران زمین                   روارو ز سقلاب تا مرز چین

بعضی نسخه های خطی به جای چین روس دارند. خالقی همان جا حاشیه مسکو هم بیت را به گونۀ دیگری آورده است پس از آن در پادشاهی خسروپرویز طی یک بیت دربارۀ گنج های آن شاه آمده است:

نخستین که بنهاد گنج عروس              ز چین و ز برطاس و ز روم و روس

غرض از روس در این بیت شاهنامه قوم روس و موطن ایشان بوده که اکنون کشور بزرگ روسیه را در ورای شمال کشور ایران تشکیل میدهد روس ها پیش از اسلام یکی از اقوام ساکن شمال ،ایران همراه با اقوامی چون اسلاوها، سقلاب، بلغارها  کیماک ها، خزرها، غزها بوده که عموماً ایران و ممالک جنوب کوه های قفقاز را تهدید میکرده اند ابن فضلان و هیئت همراهش که در سال ۳۱۰ هجری برای رسانیدن کمک های خلیفۀ عباسی به پادشاه اسلاوها و بلغارها و دعوت وی به اسلام به ورای دریای خزر رفته بودند در آنجا گروهی از روسها را هم دیدند که از طریق دریای ،اتل یا ولگا برای تجارت به سرزمین اسلاوها آمده بودند. از این رو وی در کتاب خود به توصیف آنها و نوع دفنشان پرداخته است.

جغرافی نویسان قرون آغازین اسلامی از روس ها و موطن ایشان خبر داده.اند مؤلف حدود العالم روس را یکی از پنجاه و یک ولایت آبادان جهان در نیمکره شمالی خوانده است

قبلی «
بعدی »