نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رام اردشیر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، رامهرمز، توج، رامشیر کدام یک است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

رام اردشیر یکی از شش شهر یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته است.

دگر رام اردشیر است شهری دگر                    کز او بر سوی پارس کردم گذر

درباره نام بعدی رام اردشیر میان همگان اتفاق نظر .نیست در فرهنگ معین ظاهراً به اعتماد یاقوت حموی در معجم البلدان، ذیل «توج» رام اردشیر همان شهر توج میان اصفهان و خوزستان معرفی شده است اعلام ذیل رام اردشیر» ابودلف در سدۀ چهارم رامهرمز را شهری باشکوه و دارای آتشکده هایی با ساختمان های عجیب توصیف میکند که از دوره عاد به جا مانده اند

در تعلیقات سفرنامه ابودلف مینویسد رامهرمز که بیشتر به طور مخفف رامیز خوانده می شود در حوضه رودخانه ای که اکنون جراحی نام دارد واقع است حمزه اصفهانی میگوید رامهرمز اردشیر از طرف اردشیر اول بنا شده است. ولی طبری می نویسد: کوره رامهرمز در زمان هرمز پسر اردشیر بنا گردید. علی رغم قدیمی بودن این شهر ظاهراً جهانگردان از بقایای مهم آن چیزی نگفته اند.

لسترنج نیز می نویسد: سه روز راه در مشرق اهواز شهر رامهرمز منسوب به نوۀ اردشیر بابکان واقع است که تاکنون به همین نام معروف می باشد. به قول حمدالله مستوفی اسم رامهرمز به مرور رامز شد و تا زمان او هنوز رامهرمز شهری آباد بود.

فرهاد و داد هم اطلاعات دیگری درباره این شهر جمع آوری کرده است در رسالۀ شهرستان های ایرانشهر بنای شهر رامهرمز به هرمز پسر شاپور نسبت داده شده است. با این همه نمی توان با اطمینان گفت که کدام یک از شهرهای کنونی ایران همان رام اردشیر پیشین بوده است. اما احتمال آن هست که شهر رامشیر کنونی در استان خوزستان میان اهواز و بهبهان همان شهر رام اردشیر باشد.

 

قبلی «
بعدی »