دیلم و دیلمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دیلم / دیلمان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه جنوب کوه های گیلان دیلمان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دیلم ها یکی از اقوام کهن شمال ایران در جوار گیل ها بوده که موطن ایشان را دیلمان میخوانده اند. در شاهنامه نیز دیلم نام یک قوم و دیلمان محل زیست آنهاست. اولین بار در داستان اشکانیان و شرح جنگ اردشیر ساسانی با اردوان اشکانی آمده است که سپاهی از گیل و دیلم برای یاری اردوان به ری آمدند

زگیل و ز دیلم بیامد سپاه        همی گرد لشکر برآمد به ماه

پس از آن در پادشاهی نوشین روان آمده است که هنگام سفر شاه به هندوستان شورش هایی به پا شد که یکی از آنها در گیل و دیلم بود بدان سبب انوشیروان به سرکوب ایشان پرداخت

وزان جایگه سوی گیلان کشید      چو رنج آمد از گیل و دیلم پدید

در همه ابیات مذکور غرض از دیلم بیشتر قوم دیلم است و کمتر سرزمین ایشان است. دیلم ها در کوه های جنوب موطن گیل ها می زیسته و جنگاوران پیاده و زوبین اندازان ماهری بوده اند. اکنون هم کوههای جنوب گیلان را دیلمان میگویند

<

 

قبلی «
بعدی »