دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

عنوان: دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

نویسنده: سید مسعود عدنانی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مربی گروه عمومی موسسۀ عالی علامه محدث نوری

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۷ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماۀ صدو شصت و هفت، زمستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

داستانهای پراکنده به دلیل طرز چیده شدنشان در شاهنامه، طرحی اندیشمندانه و بسامان را نشان می دهند و بسیار بیشتر از آنچه که در ظاهر خود دارند باز می گویند. بر اساس سنت شاهنامه شناسی این کتاب به بخش‌های اساطیری ، پهلوانی و تاریخی تقسیم می‌شود. هر چند این تقسیم بندی را خطی روشن مرز بندی نمی کند ، اما قسمت‌های برزخی و بینا بینی نباید مغفول بمانند، زیرا گذر از بخشی به بخش دیگر نمی تواند بدون تمهید مقدمه و قفل و بندهای ضروری صورت گیرد. به گمان نگارنده، دوره گشتاسبی در شاهنامه، گذار حماسه ملی از اسطوره به دوره تاریخی ساسانی است.تمرکز اشکال متنوع قدرت در حکومت گشتاسبی غیر از آن که اجتماع خویشکاری‌های طبقات سه گانه تقسیم بندی اجتماعی ( شاه – موبد ، رزمیار ، تولید کننده ) را در این حکومت نشان می دهد ، با اجتماع هدفمند امشاسپندان نیز که هر یک پیش از تمرکزشان در اهورا مزدا به صورت یکی از صفات او در دوره ساسانی خود به تنهایی ایزدی مستقل به حساب می آمدند همانند است. حکیم حماسه سرا با روایت حکومت گشتاسپی در این بخش از شاهنامه ، در گذار از اسطوره به تاریخ، زمینه تمرکز خواهی و خود کامگی ساسانی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, خودکامگی, حکومت متمرکز, امشاسپندان, خویشکاری, حکومت گشتاسبی, ساسانی

دریافت مقاله:  دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

قبلی «
بعدی »