داستان پادشاهی طهمورث

طهمورث سی سال پادشاهی کرد در زمان او پیشرفت‌های دیگری به وجود آمد ازجمله به¬وجودآمدن نخ از مو و پشم میش و بره و از نخ‌ها پارچه به وجود آمد . طهمورث وزیری پاک‌نهاد به نام شیداسپ داشت. اما در این زمان دیوان دوباره به گردن کشی پرداختند و طهمورث به جنگ آن‌ها رفت و آن‌ها را تارومار کرد.

بعضی از آن‌ها به التماس و لابه افتادند که ما را مکش تا هنری به تو بیاموزیم. پادشاه پذیرفت و دیوان به او نوشتن به سی زبان را یاد دادند ازجمله :رومی . تازی . پارسی . سغدی .چینی . پهلوی . بالاخره روزگار طهمورث هم سرآمد و پسرش جمشید بر تخت تکیه زد .

متن این بخش از کتاب ” داستان های شاهنامه فردوسی ” می باشد ، نویسنده این کتاب سرکار خانم فریناز جلالی هستند. همچنین راوی این بخش سرکار خانم فریما قباد هستند .

قبلی «
بعدی »