خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه

نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹

منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به شمار می آمدند و در دربار شاهان نفوذی فوق العاده داشتند. این امر به خوبی در مشهورترین حماسۀ ملی ایران نمود یافته است و به حدی اهمیت دارد که با بررسی نقش و جایگاه موبدان در شاهنامه چگونگی ارتباط دین و حکومت در ایران باستان مشخص می شود. خویشکاری موبدان در شاهنامه منحصر به اجرای مناسک دینی نیست. آن ها هم در ادارۀ کشور اختیارات گسترده ای دارند، هم از نظر علمی سرآمد زمان خویش اند، هم تعلیم و تربیت را به عهده دارند و هم راوی داستان های کهن هستند. نظارت بر امور اقتصادی و پرچم داری در جنگ ها نیز از دیگر کارکردهای موبدان به شمار می رود. شایان یادآوری است واژۀ موبد در شاهنامه همیشه به معنای عالم دینی نیست، بلکه توسّع معنایی یافته و بر دانا و خردمند نیز اطلاق شده است. نگارندگان می کوشند کنش ها و سلسله مراتب موبدان را بر اساس متن شاهنامه و با استفاده از برخی متون پهلوی و تواریخ عهد اسلامی بازنمایند.

 کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, موبد, خویشکاری, دین, سیاست, فرهنگ, ایران باستان

دریافت مقاله: خویشکاری های موبدان در شاهنامه

قبلی «
بعدی »