نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوراسان

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خوراسان در بیت زیر که به ضبط یکی از نسخه های خطی مشهور به نسخه کراچی مورخ ۵۷۵۲ مربوط می شود به جای خراسان خوراسان آمده است:

خوراسان بدو داد با لشکری        نشابور و بلخ و مرو و هری

چون بعضی خراسان را به معنی خفتنگاه خورشید دانسته اند ۱ (خراسان این ضبط بیشتر با محل خفتنگاه و غروب خورشید تناسب دارد تا خاستگاه آن چون در اینجا «خوراسان یا جایی که «خور» یا خورشید در آنجا آرام می یابد بهتر معنی میدهد و احتمالاً در گویش کاتب نسخۀ کراچی رواج داشته است.

قبلی «
بعدی »