نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوارری

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیست فرسخی ری در منطقه ای نزدیک گرمسار

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خوار ری: این شهر در فاصله حدود بیست فرسخی جنوب شرق ری (تهران کنونی) بر سر راه خراسان و تقریبا حدود شهر گرمسار کنونی قرار داشته است. در شاهنامه از این شهر سه بار نام برده می شود. اولین بار در پایان پادشاهی نوذر گوید افراسیاب پس از کشتن نوذر در دهستان تا خوار ری پیش رفت:

بیاورد لشکر سوی خوارری         بیاراست جنگ و بیفشارد پی

پس از آن هم باز در پادشاهی زوطهماسب، جانشین نوذر از آمدن افراسیاب به خوار ری یاد می شودکه گوید در آنجا میان افراسیاب و سپاه ایران صلح شد و او به توران رفت، اما دیگر بار به ایران بازگشت و به حدود ری آمد. در تاریخ بیهقی ضمن شرح بازگشت سلطان مسعود از اصفهان و ری به خراسان در سال ۴۲۱ آمده است که وی با رسیدن به خوار ری«شهر را به زعیم ناحیت سپرده که نشان می دهد خوار اهمیت داشته است. اغلب جغرافی دانان سده های سوم و چهارم خوار ری را معرفی کرده و محل آن را در فاصله ۱۸ تا ۲۰ فرسنگی ری دانسته اند. اکنون در نزدیکی تهران جایی به نام خوار وجود ندارد، اما اهالی گرمسار گویند که پیران این شهر به گرمسار خوار می گفته اند. بارتلد هم نوشته است که خوارری در قرون اخیر به قشلاق تغییر نام داده است. که همان قشلاق گرمسار است.

اگر بخواهیم حدود جغرافیایی این منطقه را نام ببریم از شمال به فیروزکوه، از جنوب به کویر، از شرق به گرمسار و از غرب به ورامین محدود می شود.

قبلی «
بعدی »