خواب در شاهنامه

عنوان: خواب در شاهنامه

نویسندگان: احمد گلی / رقیه رجبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم آذربایجان

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی

منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

خواب از جمله احوال اسرارآمیزی است که بیان کیفیّت و اسرار نهان آن، دیریاب، بل دست نایافتنی است. تعبیر و تحلیل رؤیاها از جمله پیچیده ترین و رازآلود ترین مسائل و موضوعات بشری است. گزارش رؤیاها در حکایت های شاهنامه، در ایجاد شوق و امید برای نیل به آرزوها و تهدید و ترس از انجام عملی، در شکل گیری قصّه ها، نقش مهم و بسزایی دارد. پهلوانان و شاهان در موقعیّت های مختلف، برخی از وقایعی را که در آینده به وقوع خواهد پیوست، در خواب می بینند. این وقایع ممکن است دربردارندهٔ پیام های شادی و جشن و پیروزی، یا خبر از رویدادی ناگوار باشند. بسیاری از شخصیّت های برجستهٔ شاهنامه دست کم یکبار در خواب، رویدادِ پیش از وقوع را دیده اند. به همین دلیل نیاز بررسیِ چنین پدیده ای در شاهنامه احساس می شود. در این مقاله، کوشش شده است کمّ و کیف این قضایا در میان شاهان و پهلوانان شاهنامه، تحلیل و بررسی شود.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, خواب, رویا, تعبیر خواب

دریافت مقاله:  خواب در شاهنامه

قبلی «
بعدی »