حامیان و همکاران ویکی شاهنامه

علی دهگانبپور

سید حسین احمدی

فریناز جلالی نویسنده کتاب داستان های شاهنامه فردوسی به نثر امروزی

پروانه اسماعیل زاده – خواننده فایل های صوتی بخش داستان های شاهنامه فردوسی

فریما قباد – خواننده فایل های صوتی بخش داستان های شاهنامه فردوسی