جلوه های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

عنوان: جلوه های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

نویسندگان: حسنعلی عباسپور اسفدن / دکتر احمد رنجبر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / استاد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی 

منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال دهم، شمارۀ سی و پنج، تابستان ۹۳، صفحۀ ۱۷۹-۲۱۲

چکیده مقاله:

اگر چه اولین بار واژه «یوتوپیا» را تامس مور، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ساخته است، بشر از دیرباز در برابر ناکامی ها، بیدادگری ها و ناهمواری های زندگی سعی کرده است طرح شهری آرمانی را تصویر کند. انگیزه بشر از طرح این شهر خیالی این بوده است که از دردها و رنج های خود بکاهد و معایب و محاسن جوامع را بازگو کند. در کانون بشری، شاعران، فیلسوفان و نویسندگان زیادی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، نظامی و… با طرح این موضوع به ویژگی ها و چگونگی شکل گیری آن پرداخته اند. در ایران باستان نیز جلوه هایی از شهریاران آرمانی مانند جمشید، فریدون، کیخسرو و سیاوش و آرمان شهرهایی مانند گنگ دژ و سیاوشگرد دیده می شود که در شاهنامه فردوسی منعکس است. در این مقاله به نمونه هایی از این جلوه ها به ویژه در داستان سیاوش اشاره شده است.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, آرمانشهر, سیاوش, پیمانداری, صلح‌جویی

دریافت مقاله: جلوه های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

قبلی «
بعدی »