نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جادوستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  عموما سرزمین هندوستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

جادوستان در شاهنامه عموماً ،هند خصوصاً نواحی افسانه ای و موحش ،آن جادوستان خوانده شده اما در داستان ضحاک قلمرو تحت حکومت او هم یک بار از قول مادر فریدون جادوستان نامیده شده است

بیرم پی از خاک جادوستان                 شوم با پسر سوی هندوستان

همین طور در داستان شیرویه نیز این نام در کنار روم و در تقابل با هند آمده است

بهر بدره‏اى در ده و دو هزار                 پراگنده دینار بد شاهوار

جز از باژ و دینار هندوستان                 جز از کشور روم و جادوستان‏

لذا باید منظورش جایی در غرب باشد که با توجه به جایگاه ضحاک و همینطور که در شرفنامه نظامی هم اشاره ای شده کشور بابل هم به عنوان محل جادوگری و سحر معرفی شده احتمالا همان بین النهرین و بابل باشد.

 

قبلی «
بعدی »