نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تورگرد

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیداد

شرح مکان جغرافیایی:

نام دیگر شهر بیداد در ولایت سغد بوده است

قبلی «
بعدی »