نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمور

نام فعلی مکان جغرافیایی: محل دقیق آن مشخص نیست

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: تخموره، تحمور، تخمورم

شرح مکان جغرافیایی:

بنا بر تصحیح خالقی، در نامه ای که یزدگرد به کنارنگ طوس می نویسد نام یکی از دژهای ولایت طوس تمور ذکر شده است:

جوال وتمور و جومردی شکل               زخوبی نمود آنچ بودش به دل

اما جیحونی آن را تخموره ضبط کرده است :چو آل و چو تخموره و دوشکل   که در چاپ مسکو هم به صورت «زهر گونه بنمود آن دلگسل» ثبت شده، اما در نسخه بدل ها به جای تمور، نحمور و نحمو و تخمورم ذکر شده است، در تصحیح دبیرسیاقی هم به این صورت آمده:«چو آل و چو فخروم و چون دشتگل» در مجموع، معلوم نیست نام اصلی دژ و محل دقیق آن کجا بوده است، اما باید دژی در اطراف آل بوده باشد. دژ و قلعه های اطراف آن عبارتند از پنمنه ( پنج منه ) خرکت، سیج، کلاته عربها و بلغور و ….

قبلی «
بعدی »