نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه کوفه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر کوفه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیشه کوفه در زمان یزدگرد بزه گر(اول) وقتی فرزندش بهرام نزد منذر در یمن به سر می برد مرز قلمرو منذر با تازیان دشت نیزه سواران بیشه کوفه خوانده می شد نام کوفه تنها همین یک بار در شاهنامه آمده است. ظاهراً غرض از کوفه همان شهر مشهور جنوب عراق واقع در ساحل رود فرات و نزدیک شهر نجف ،است هرچند کوفه توسط سعد وقاص ساخته شده است

قبلی «
بعدی »