بیشه نارچین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارچین

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیشه نارچین بنا بر تصحیح قیاسی آقای دکتر خالقی نام یکی از شکارگاه های بهرام گور بوده است اما مسکو به جای نارچین «چنین» آورده است نام صحیح و محل این بیشه نامعلوم است.

قبلی «
بعدی »