نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بست

نام فعلی مکان جغرافیایی :  لشگرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد

شرح مکان جغرافیایی:

بست از شهرهای نامی ولایت سیستان واقع در قسمت علیای آن یعنی محل یکی شدن دو رود ارقنداب رود((قندهار) و هلمند از غور بوده که بعد شهر لشکرگاه جای آن را گرفته و اکنون مرکز ولایت هلمند کشور افغانستان .است چون ولایت زابلستان با مرکزیت غزنه و آن سوتر کابلستان با مرکزیت کابل تقریباً در جوار شهر بست بوده اند و این همه نزدیک به سند و هند نام بست در شاهنامه عموماً در کنار نام این شهرها و ولایات آمده است. نام این شهر از داستان منوچهر پیشدادی تا پادشاهی بلاش پیروز ساسانی در شاهنامه دیده می.شود

ذکر مکرر نام بست در کنار زاولستان یا زابلستان و غزنین و کاول و کاولستان… به وضوح نشان میدهد که غرض شاهنامه از بست تنها همان شهر مشهور ولایت سیستان است و نه جایی دیگر.

این بست مشهورتر از آن است که نیاز به معرفی تفصیلی داشته باشد. این شهر جزء ولایت سیستان بوده است و به همین سبب بیشترین یادکردها از آن در تاریخ صفاریان و کتاب تاریخ سیستان دیده میشود.

 ز قنوج تا مرز کابلستان            همان تا در بست و زابلستان

قبلی «
بعدی »