برکه اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برکه اردشیر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

برکه اردشیر یکی از شش شهری بوده که اردشیر بابکان ساخته و تنها یکبار در شاهنامه از آن نام برده شده است. فردوسی این توصیف را درباره اش آورده است

به گیتی مرا شارستانست شش             هوا خوش گسار و به زیر آب خوش

 دگر  شارستان   برکه   اردشیر                  پر از  باغ  و  پر  گلشن  و آبگیر

البته تعداد شهرهایی را که ساخت آنها را به اردشیر نسبت می دهند به عدد شش، هشت، ده شهر و گاه بیشتر می باشد که همگی آنها فارس و سواد و جنوب غربی ایران قرار دارند. برخی از منابع شهری در کرمان و خراسان را نیز به او نسبت داده اند. مستوفی در گزارشی منحصر به فرد از شهری به نام برکه در قزوین یادکرده که ساختۀ اردشیر بابکاهن بوده و در قرن هشتم به صورت دیه درآمده است.

در ترجمه بنداری هنگام برشمردن شش شهر ساخته اردشیر تنها نام پنج شهر آمده و از برکه اردشیر نامی برده نشده است. در تاریخ غرر السیر نیز بی ذکر نام برکۀ اردشیر نام شهرهای بنا شده توسط اردشیر به صورت متفاوت با متن شاهنامه آمده است

اما از شهری به نام بهمن اردشیر یاد شده که ممکن است غرض برکۀ اردشیر شاهنامه باشد. این التقاط شاید از آنجا ناشی شده باشد که بهمن پسر اسفندیار هم اردشیر و درازدست خوانده می شده و بدین سبب «بعضی وی را با اردشیر هخامنشی تطبیق داده اند. به نظر می رسد برکه اردشیر باید شهری در حوالی فارس، خوزستان و سواد باشد.

قبلی «
بعدی »