برزونامه کهن – بخش دوم – در حق خواجه صحابه

محمد رسولش به هر دو سرای

که بگزیدش از خلق عالم خدای

محمد که ایزد ورا برگزید

ابا او بسی کرد گفت و شنید

همی تا بود این جهان را بقا

درود و ثنا باد بر مصطفی

ابر آل و اصحاب و یاران او

در احکام دین جان سپاران او

قبلی «
بعدی »