نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بَرزَخْ شاپور

نام فعلی مکان جغرافیایی: احتمالا شهر انبار در کنار رود فرات

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بنا بر ترجمه و توضیحات پنداری نام دیگر شهر پیروزشاپور در شام، از ساخته های شاپور ذوالاکتاف بوده است، که بعضی آن را همان شهر انبار بعدی، در کنار رود فرات می دانسته اند، اما ابن بلخی برزخ شاپور را همان شهر عکیرای نزدیک بغداد خوانده و فیروزشاپور را با انباریکی دانسته است .

قبلی «
بعدی »