بخش پادشاهی یزدگرد هجده سال بود – شاهنامه فردوسی

پادشاهی او هیجده سال بود. یزدگرد بر جای پدر خود بهرام گور بر تخت زرین می نشیند. بزرگان و لشگریان را جمع کرده همه را به داد، نیکویی، خردورزی و دوری جستن از آز و طمع و رشک نصیحت می کند. یزدگرد جهان را به عدل اداره کرده و کشور را در امنیت و آرامش نگه می دارد. سپس از زمان مرگ خود آگاه شده پسر دوم خود هرمز را بر جای خود می نشاند. زیرا باور دارد که از پیروز فرزند اول او شخصی آرامتر، خردمند تر و شایسته تر است.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی یزدگرد هجده سال بود : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »