بخش پادشاهی گرشاسپ – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی گرشاسب نه سال بود. گرشاسب پسر زوطهماسب بعد از مرگ او به پادشاهی رسیده منش و روش پدر خویش را ادامه می دهد. اما در توران زمین غوغایی بر پاست.

در بازگشت افراسیاب به توران از طرف پشنگ کسی به استقبال او نرفته و مورد تمسخر واقع می شود، که نبرد او با ایرانیان جز از دست دادن دلیرانی همچون بارمان و خزروان دست آورد دیگری نداشته است. تازه برادر خود، اغریرث خردمند را که لایق جانشینی پشنگ نیز بوده را نیز کشته است.

با رسیدن خبر مرگ زوطهماسب پشنگ تنها راه بخشیده شدن افراسیاب را لشکرکشی مجدد به ایران زمین وگرفتن تخت پادشاهی قرار میدهد. لذا افراسیاب مجددا به ایران لشگر کشی کرده تا ری پیش می رود بزرگان به سراغ زال رفته و او را به کوتاهی از مسئولیت هایش سرزنش می کنند. زال ضمن بیان دلاوری های خود از پیری خویش شکایت کرده و نوید می دهد که پسر او رستم در مقابل افراسباب بیاستد.

رستم با وجود آنکه نوجوانی بیش نیست به درخواست زال برای ورود به جنگ جواب مثبت داده از پدر میخواهد اسبی مناسب او پیدا کند. اسبان متعددی به نزد رستم آورده و رستم بر پشت هریک دست می فشارد و از نیروی رستم همگی کمر خم می کنند. جز کره ای بورابرش رنگ و تنومند که رخش نام دارد. رستم رخش راگرفته و رام می سازد.

لشکریان ایران زمین به فرماندهی زال تا دشت خوان ری به مقابله با سپاه افراسیاب پیش می روند. اما برای بار دوم ایران زمین پادشاهی ندارد. زال پس از مشورت با بزرگان و موبدان ایران زمین کیقباد از نوادگان فریدون را که در البرز کوه قرار دارد را بعنوان پادشاه انتخاب کرده در یک ماموریت سری رستم را برای آوردن کیقباد به البزر کوه می فرستد. رستم در راه، سپاه پیش قراول توران زمین را شکست داده به البزر کوه می رود. قلون سردار دلاور تورانی به دستور افراسیاب راه برگشت را بر رستم می بند رستم به البزر کوه رفته و پس از یافتن کیقباد با همراهی او به ایران زمین باز می گردد.

در مسیر برگشت با سپاه قلون برخورد کرده و پس از یک نبرد دلاورانه قلون را بر نیزه بر سیخ می کشد. سپاه قلون پراکنده گشته رستم کیقباد را به زال می رساند. زال یک هفته با کیقباد و بزرگان و اندیشمندان ایران زمین مشورت می کنند و در نهایت با توافق همگان، کیقباد تاج بر سر می نهد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی گرشاسپ : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »