بخش پادشاهی کیخسرو – شاهنامه فردوسی

کی کاووس کی خسرو را به تخت می نشاند. کی کاووس از کیخسرو پیمان می گیرد که انتقام سیاووش را از افراسیاب بگیرد کیخسرو سپاه عظیمی آماده کرده به فرماندهی طوس به جنگ افراسیاب می فرستد. کیخسرو همه اندیشمندان را جمع کرده دو هفته ارتباط عمومی با مردم را قطع می کند.

از اندیشمندان می خواهد که دفتری تهیه کرده و نام تمامی پهلوانان و بزرگان و زیردستان را تهیه کنند و اول از او و خویشان او شروع کنند. نام تمام بزرگان و پهلوانان آمده می شود و این دفتر دفتر بسیار قطوری می شود به حدی که دیگر نام و تعداد افراد از شمارش بیرون می شود. سپس کیخسرو از آنها می خواهد به بیرون شهر رفته و همگی برای نبرد با تورانیان آماده شوند.

سپس کیخسرو در آن جمع حاضر می شود و در مقابل تمامی پهلوانان و بزرگان قرار میگیرد. به خزانه دار خود دستور می دهد که درب تمامی گنجها را بگشاید و به تمامی بزرگان درخور آنها ثروت و گنج فراوان می بخشد. رژه ای بزرگ شکل می گیرد که تمامی پهلوانان کیخسرو همراه با لشگریانشان از پیش کیخسرو رژه می روند و با او بیعت می کنند. کیخسرو در انتهای رژه فرامرز پسر رستم را به فرماندهی منطقه هندوستان می فرستد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی کیخسرو : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »