بخش پادشاهی اورمزد نرسی – شاهنامه فردوسی

مدت پادشاهی اورمزد هم نه سال بود. چون اورمزد بر تخت پادشاهی می نشیند آرامش و امنیت در سراسر کشور بر پا می سازد. او هم چون پیشینیان خود بخردان و بزرگان را سفارش فراوان می کند. سفارش می کند به دوری جستن از ستایش افراد نادان، کارورزی و پرهیز از سستی و کاهلی. چون نه سال می گذرد اورمزد می میرد و فرزندی از او برجای نمی ماند کشور تا مدتی پادشاهی ندارد تا روزی موبد موبدان در شبستان شاه چشمش به زنی زیبا رو و لاله رخ می افتد که باردار است پس از پرسش و پاسخ در می یابد که این فرزند اورمزد است. از بانو مراقبت کرده تا او پسری بدنیا می آورد او را شاپور نام کرده و در چهل روزگی بر تخت می نشانند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی اورمزد نرسی : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »