نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اسکندری

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اسکندریه در مصر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

اسکندری غرض شهر اسکندریه مصر است که اسکندر آن را ساخته بود و در آن مدفون شد.  این شهر که اکنون اسکندریه خوانده میشود از شهرهای آبادان و مهم مصر واقع در ساحل چپ رود نیل و جنوب دریای مدیترانه است.

قبلی «
بعدی »