نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروندرود

نام فعلی مکان جغرافیایی :  روددجله

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آروند اروندرود: امروز ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند، رودی به طول ۱۹۳ کیلومتر که به سمت جنوب شرقی جاری می شود و پس از گذر از بصره خرمشهر و آبادان در نزدیکی بندر فاو به خلیج فارس می ریزد و بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می دهد و اعراب آنرا شط العرب می خوانند.

به تصریح شاهنامه اروندرود نام اصیل و ایرانی دجله بوده، چنان که در داستان ضحاک آمده است:

به  اروندرود اندر  آورد  روی          چنان چون بود شاه دیهیم جوی

اگر پهلوانی  ندانی  زبان           به تازی تو اروند را دجله خوان

چو آمد به نزدیک اروندرود           فرستاد   زی   رودبانان  درود

در پادشاهی کیکاووس و داستان «رفتن گیو به ترکستان» نیز یادآوری شده است:

فریدون که بگذاشت اروندرود      فرستاد   تخت   مهی  را  درود

چو شاه آفریدون کز اروندرود      گذشت و نیامد به کشتی فرود

پس از آن در سه بیت دیگر هم از اروندرود یاد شده است.

قبلی «
بعدی »