نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرمینیه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

اَرمینیه: غرض سکونتگاه ارمنیان است، که همان سرزمین ارمنستان کهن که از سرچشمه های رود فرات در مرکز ترکیه کنونی تا حدود دریاچۀ ارومیه را در بر میگرفت و مهمترین گذرگاه میان اروپا و آسیا بود و این سرزمین بخشی از قلمروی هخامنشیان بود. کشور ارمنستان امروزی تنها بخشی از آن حدود یک سومش اکنون کشور ارمنستان را تشکیل می دهد. که در غرب آسیا واقع شده و کشوری کوهستانی است که رشته کوه های قفقاز سرتاسر آن را پوشانده است.

نام آرمینیه اولین بار در پادشاهی نوشین روان آمده است، آنجا که گوید انوشیروان مملکت خویش (جهان) را به چهار بخش یا بهر تقسیم کرد. دومین بخش مملکت او چنین توصیف می شود:

دگر بهره زو بد قم و اسپهان       نهاد  بزرگان   و   جای   مهان

وزین  بهره  بود  آذرآبادگان          که  بخشش  نهادند  آزادگان

وز آرمینیه تا در اردبیل            بپیمود بینا خرد بوم گیل

پس از آن در پادشاهی هرمزد نوشین روان گوید که سپاهی از خزر با سرکردگی ایراک به سوی ایران سرازیر شدند :

از ارمینیه تا در اردبیل   پراکنده شد لشکرش خیل خیل

نیز:

چو آمد به ارمینیه در سپاه        سپاه خزر برگرفتند راه

در پایان پادشاهی هرمزد، که او را کور کردند، پسرش خسروپرویز از آذرآبادگان راهی مداین شد و سپاهیان ارمینیه هم همراه او شدند:

از ارمینیه نیز چندی سپاه         همی تاخت چون باد با پورشاه

بالاخره در پادشاهی خسروپرویز و جدال او با بهرام چوبینه نیز در سه بیت نام ارمینیه آمده است:

چو گردوی و شاپور و چون آندیان          سپهدار   ارمینیه   رادمان

   سپه  ماند  از  بردع  و  اردبیل          زارمینیه نیز بی برد و خیل

    روارو چنین  تا  به  مرز  خزر           از   آرمینیه   تا  در  باختر

بنا بر منابع تاریخی، ولایت ارمنستان دست کم در دوره ساسانیان عموما جزء ایران بوده است، اما ایران و روم پیوسته بر سر آن کشمکش داشته اند

قبلی «
بعدی »