نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آلان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسیعی شامل آذربایجان شرقی و غربی ایران، کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  الانان ، اران، الران

شرح مکان جغرافیایی:

از الان که غرض همان الانان است در شاهنامه به تنهایی نام برده نمی شود. مگر دو بار و آن هم به صورت الان شاه ) یا والی (الانان) از این نام اولین بار پس از مرگ مشکوک یزدگرد بزه گریاد میشود که بزرگان درگاه ساسانی تصمیم میگیرند فرزندان او از جمله بهرام گور را از شاهی عزل کنند. در آنجا می خوانیم که با انتشار خبر مرگ یزدگرد مملکت آشفته شد و مدعیانی برای شاهی ایران پیدا شدند که یکی از آنان الان شاه بود

چون آگاهی مرگ شاه جهان                پراگنده شد در میان مهان

الان شاه و چون پارس پهلو سپاه           چو بیورد و شگنان زرین کلاه

       همی هر یکی گفت شاهی مراست      هم  از خاک  تا برج ماهی مراست

خسروپرویز پس از آن که هرمزد بهرام چوبینه را به خراسان فرستاد حاکم منطقه الران یا اران شد. پس از رسیدن خسرو به پادشاهی بین او و بهرام چوبینه اختلاف افتاد بهرام در گفت و گویی که با خسرو میکند به صورتی اهانت آمیز وی را الان شاه می خواند:

      ترا روزگار بزرگی مباد                        نه بیداد دانی ز شاهی نه داد

الان شاه چون شهریاری کند             و را مرد بدبخت یاری کند

خسرو هم در جواب بهرام میگوید:

گنهکار یزدانی و ناسپاس                    تن اندر نکوهش دل اندر هراس

مرا چون الان شاه خوانی همی             ز گوهر به یک سو نشانی همی

      مگر  ناسزایم  به  شاهنشهی              ز گوهر  به  یک سو نشانی همی

و باز بهرام به خسرو گوید:

الان شاه بودی کنون کِهتری                هم از بنده بندگان کمتری

و بالاخره خسرو در جواب بهرام گوید:

الان شاه ما را پدر کرده بود                 کجا بر من از کارت آزرده بود

به هر روی، غرض از الان شاه حاکم منطقه الانان (الرآن اران) بوده است.

قبلی «
بعدی »