نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذرپناه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  از محل آن اطلاعی در دست نیست

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آذرپناه: این نام تنها یکبار در شاهنامه در داستان هرمزد نوشین روان آمده و بدان سوگند یاد شده، چون همردیف آذرگشسپ از آن نام رفته گویا نام آتشکده ای بوده است. به دلیل منحصر به فرد بودن و اختصار در شاهنامه در این زمینه، در باب محل این آتشکده اطلاعی در دست نیست.

                بخوردند  سوگندهای  گران     به یزدان پاک و به جان سران

          که از شاه خاقان نپیچد به دل     ندارد به کاری ورا دل گسل

          به تاج و به گاه و به خورشید و ماه     به   آذر گشسپ  و  به  آذرپناه

قبلی «
بعدی »