نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آباد بوم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  به معنای شهر و کشور در مواردی به ایران و روم اشاره داشته است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آبادبوم: گرچه فردوسی در اغلب موارد آبادبوم را به صورت صفت کشورها و ولایات معمور به کار برده، در چند مورد استثنایی خصوصا ایران و روم را چنین خوانده است یک مورد هم شهر هروم را آباد بوم نامیده است. مثل این بیت که در آن غرض از آبادبوم همان ایران است:

از آن پس فرستاد کس ها به روم          به هند و به چین و به آبادبوم

یا این بیت که در آن روم را آبادبوم خوانده است:

 همی گشت یک هفته برگرد روم          همی کار جست اندر آبادبوم

از شهر گندشاپور هم، که به فرمان شاپور اول ساسانی در ولایت اهواز برای اسکان اسرای رومی احداث شده بود. یک بار با عنوان آبادبوم یاد شده است:

یکی شارستان کرد آبادبوم       برآورد   بهر   اسیران  روم

  در خوزیان  دارد آن بوم  و  بر       که دارند هر کس بر او بر گذر

یا بیت زیر که شهر هروم را آباد بوم خوانده است:

          چُن آمد سکندر به شهر هروم    زنان  پیش  رفتند  از  آباد  بوم

قبلی «
بعدی »