بایگانی برچسب ها: یونگ

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)

عنوان: تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم

عنوان: تبیین کهن الگوی «سفر قهرمان» بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان رستم نویسند‌گان: دکتر محمد طاهری / حمید آقاجانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بوعلی سیناهمدان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ […]

بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

عنوان:بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه نویسندگان: سید مهدی نوریان / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی  منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: […]