بایگانی برچسب ها: یونان

یونان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یونان نام فعلی مکان جغرافیایی :  یونان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام یونان در متن شاهنامه نیامده است اما بعضی از نسخه ها در داستان اسکندر و درگذشت وی سرنویسی دارند با این عنوان نوحهٔ حکمای روم و یونان بر اسکندر