بایگانی برچسب ها: یادداشت های شاهنامه

نقد و بررسی برخی ابهامات یادداشت‌های شاهنامه

عنوان : نقد و بررسی برخی ابهامات یادداشت‌های شاهنامه نویسنده/نویسند‌گان : محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، ایران تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصل نامه متن‌شناسی ادب فارسی – سال پنجاه و چهارم، دوره جدید، سال دوم، شماره […]