بایگانی برچسب ها: گیل

گیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گیل نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گیلان شرح مکان جغرافیایی: