بایگانی برچسب ها: گشتاسپ

گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

عنوان:  گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی / زهرا مقدسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه مازندران /  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های […]

شخصیت های شاهنامه – گشتاسپ

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر نام : گشتاسپ نام های دیگر گشتاسپ : کی گشتاسپ، ویشتاسپ، کی ویشتاسب معنای نام گشتاسپ : دارنده ی اسب آماده پایتخت گشتاسپ : بلخ محل مرگ : پارس دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار […]