بایگانی برچسب ها: گرد گوه

دژ گنبدان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دژ گنبدان نام فعلی مکان جغرافیایی :  گرد کوه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دژ گنبدان دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند میکشد فرستاد سوی دژ گنبدان           گرفته پس و پیش اسپهبدان با توجه […]