بایگانی برچسب ها: گذر سیاوش از آتش

بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

عنوان: بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش نویسند‌گان: زهرا حیاتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مطالعات داستانی […]

تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار

عنوان: تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار نویسنده: سوسن پورشهرام سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزوراری تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۹۲ چکیده مقاله: آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی […]

مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری

عنوان: مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری نویسندگان: قدسیه رضوانیان / ندا غیاثی / محمد اعظم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر / دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندرانف بابلسر / استادیار پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی […]