بایگانی برچسب ها: گاستون باشلار

تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار

عنوان: تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار نویسنده: سوسن پورشهرام سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزوراری تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۹۲ چکیده مقاله: آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی […]