بایگانی برچسب ها: کیومرث

تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی

عنوان: تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: کیومرث، یکی از شخصیت […]

ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

عنوان: ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه نویسندگان: دکتر محمود صادق زاده / محمدرضا حسینی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات […]

شخصیت های شاهنامه – کیومرث

چنین گفت کآیین تخت و کلاه – کیومرث آورد و او بود شاه نام : کیومرث نام های دیگر کیومرث : گَیومَرَتن، گیه مرتَ، گیومرث،گیومرت، گیومرد، گیوک مرت،کهومرث، جیومرت معنای نام کیومرث : کیومرث یا گیومرث در فارسی، گیومرت یا گیومرد درپهلوی، گَیومَرَتَن در اوستایی نام نخستین نمونهٔ انسان در جهانشناسی اساطیری مزدیسنا نخستین شاه در شاهنامه […]