بایگانی برچسب ها: کوه شهد

کوه شهد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه شهد نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از کوه های اطراف هریرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه شهد در اواخر داستان کاموس کشانی که جنگ ایرانیان و تورانیان عموماً در حواشی رود شهد یا هریرود کنونی برپا بوده دو بار از کوه […]