بایگانی برچسب ها: کوفه

بیشه کوفه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه کوفه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر کوفه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه کوفه در زمان یزدگرد بزه گر(اول) وقتی فرزندش بهرام نزد منذر در یمن به سر می برد مرز قلمرو منذر با تازیان دشت نیزه سواران بیشه کوفه خوانده می […]