بایگانی برچسب ها: کهن الگو

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)

عنوان: تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار)

عنوان: رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار) نویسندگان: کبری بهمنی / آزاده نیرومند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود / مربی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره […]

تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی

عنوان: تحلیل اسطورۀ کیومرث در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: کیومرث، یکی از شخصیت […]

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

عنوان: تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار نویسندگان: سید مجتبی میرمیران / انوش مرادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه پیام نور تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان ۹۱ چکیده مقاله: یکی از […]

بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی

عنوان: بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامۀ فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی نویسند‌ه: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و یکم، تابستان ۹۲ […]

بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان

عنوان: بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان نویسند‌ه: دکتر محمودرضا قربان صباغ سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی علمی-پژوهشی شماره صدوهشتاد بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: در سال ۱۹۴۹، جوزف کمبل (۱۹۸۷-۱۹۰۴) اسطوره شناس امریکایی، […]

تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

عنوان: تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه نویسند‌گان: مصطفی ملک پایین / علی اکبر سام خانبانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، […]

تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار

عنوان: تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار نویسنده: سوسن پورشهرام سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزوراری تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۹۲ چکیده مقاله: آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی […]