بایگانی برچسب ها: کهن الگو، آزمون، نظامی، هفت پیکر

بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی

عنوان: بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی نویسندگان: فرامرز خجسته / فاطمه (شیوا) صیّادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استایار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ شصت و هشت، بهار و تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: کهن الگوهل، […]