بایگانی برچسب ها: کنگ دژ هوخت

کنگ دز هوخت

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنگ دز هوخت نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس برآورده ضحاک نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کنگ دز هوخت در داستان ضحاک آمده است که بیت المقدس برآورده ضحاک بوده و آن را به زبان پهلوی کنگ دزهوخت و به تازی خانه پاک […]