بایگانی برچسب ها: کنگ دز هوخت

خانه پاک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خانه پاک نام فعلی مکان جغرافیایی : بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خانه پاک غرض شهر بیت المقدس است که به پهلوی آن را کنگ دژهوخت می خوانده اند         به خشکی رسیدند سر کینه جوی        […]

بیت المقدس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت المقدس نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت المقدس همان شهر مشهور در کشور اسرائیل است که شاهنامه مدعی است نام قبلی آن کنگ ،دز هوخت ساخته ضحاک بوده است: به خشکی رسیدند سر کینه جوی    […]