بایگانی برچسب ها: کنش تاریخی شاهنامه

کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی

عنوان: کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: معصومه غیوری / دکتر محمد کاظم یوسف پور / دکتر علیرضا نیکویی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه […]