بایگانی برچسب ها: کندز

کندز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کندز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام قدیم شهر بیکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کهندز، قهندز شرح مکان جغرافیایی: باید در اصل کهندز و معرب آن قهندز ،باشد بنا بر ابیات زیر نام قدیم شهر بیکند یا قراکول کنونی بوده که در حد فاصل جیحون و […]

بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  قراکول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کندز  کهندز شرح مکان جغرافیایی: بیکند که از شهرهای کهنسال ورارود ماوراء النهر بوده است اینک قراکول خوانده میشود این شهر تقریباً در میانۀ فاصلۀ ۲۰ فرسنگی جیحون تا بخارا قرار داشته و نامش همبر […]