بایگانی برچسب ها: کندرو که بود

شخصیت های شاهنامه – کندرو

ورا کندرو خواندندی بنام – به کندی زدی پیش بیداد گام نام : کندرو دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : هند و ایرانی توضیحات شخصیت : کندرو، شخصیتی هند و ایرانی است که در اوستا و کتب پهلوی جنبه‌ی فراطبیعی دارد و چنان اژی‌دهاک اژدهایی نام‌آور است، ولی […]