بایگانی برچسب ها: کنترل

شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

عنوان: شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو نویسندگان: شیرین صمصامی / دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی، شمارۀ صدو هشتاد […]